Nieuws

07 apr. 2021

Proactieve zorgplanning

In het kader van Zorg Dichterbij start Tergooi met een pilot proactieve zorgplanning in de regio. 

Aanleiding voor deze pilot is dat in Tergooi jaarlijks ongeveer 500 patiënten overlijden, terwijl uit onderzoek bekend is dat de helft van deze mensen een voorkeur had om buiten het ziekenhuis te sterven. Met deze pilot willen we zorgverleners binnen het ziekenhuis alert maken zodat zij patiënten met een palliatieve zorgbehoefte beter herkennen en hun behandelwensen en -voorkeuren bespreken en vastleggen. 

In de pilot worden op de poliklinieken geriatrie en oncologie kwetsbare patiënten gedefinieerd met behulp van de surprise question: 'Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt in de komende twaalf maanden komt te overlijden?’. Indien deze vraag met 'nee' wordt beantwoord, dan markeert dit het stadium waarin de situatie van de patiënt zich kan wijzigen door snelle achteruitgang. Deze mensen worden geïnformeerd over proactieve zorgplanning. Wanneer zij hiervoor belangstelling hebben, kunnen zij aangeven of zij dit met hun huisarts of specialist willen bespreken. In beide gevallen wordt, na instemming van de patiënt, de huisarts hierover geïnformeerd. 

Gesprek met huisarts of op poli

Wanneer de patiënt aangeeft dit gesprek graag met de eigen huisarts te willen voeren, vraagt de hoofdbehandelaar van Tergooi de huisarts of deze aan de pilot wil deelnemen en of de huisarts dit gesprek met de patiënt en zijn vertegenwoordigers te voeren. Wanneer de patiënt aangeeft dit gesprek met zijn specialist te willen voeren, wordt hiervoor een afspraak gepland op de polikliniek. De huisarts wordt hierover geïnformeerd.

cBoards

Tergooi hanteert in deze pilot cBoards voor het vastleggen van de uitkomst van dit gesprek. Dit cBoard maakt gebruik van de landelijke leidraad voor proactieve zorgplanning vastgesteld in oktober 2020. Met dit cBoard kunnen zowel de patiënt als de betrokken zorgverleners samenwerken en informatie uitwisselen. De patiënt kan daarnaast zelf naasten uitnodigen voor dit cBoard. Ongeveer de helft van de huisartsen in de Gooi- en Vechtstreek heeft een account op cBoards. Wanneer u dit account niet heeft, of momenteel niet actief gebruikt, kunt u contact opnemen met de RhoGo via ketenzorg@rhogo.nl

Naast cBoards worden de uitkomsten van het gesprek vastgelegd in Hix en ontvangt de huisarts een verslag. Uitgebreidere instructie voor de huisarts over de werkwijze is te lezen op de website van het MCC onder Werkafspraken.