Gedragscode samenwerkende zorgverleners Gooi en Vechtstreek

Doelstelling
Deze gedragscode omschrijft de omgang tussen zorgverleners in de regio Gooi en Vechtstreek en kan beschouwd worden als een norm. De inhoud is deels afgeleid van de KNMG gedragscode, waarvan specifieke delen betrekking hebben op de omgang in een transmurale setting.

Inleiding
De gedragscode is erop gericht dat alle zorgverleners elkaar, de patiënten en andere belanghebbenden op een correcte manier benaderen. Het begrip zorgverleners in deze is in de ruimste zin van het woord te interpreteren. Onder zorgverleners worden alle personen die zorg verlenen aan patiënten in het Gooi bedoeld, hieronder vallen o.a. specialisten, nurse practitioners, verplegend personeel, huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers, verloskundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, kraamverzorgenden, thuiszorgmedewerkers etc.

Zoals vele andere gedragscodes staat ook in deze gedragscode niets verrassends, maar gaat het over de kernwaarden die bij zorgverleners hoog in het vaandel moeten staan, zoals intrinsieke interesse, vakkundigheid, duurzaamheid en gastvrijheid. Juist door gebruik van de gedragscode scheppen we de omstandigheden waardoor we ons werk goed kunnen uitvoeren, en zorgen we voor een prettige werksfeer en een productieve werkomgeving.

In de gedragscode wordt op de volgende punten aangegeven welk gedrag gewenst is:

 1. Omgangsvormen
 2. Professionele verantwoordelijkheid.
 3. Veilig omgaan met informatie
 4. Vermijd anonimiteit

1. Omgangsvormen
In ons dagelijks leven zijn er omgangsvormen die we als normaal beschouwen, en deze gelden in ons dagelijks werk natuurlijk ook. Een belangrijk principe daarbij is dat elke zorgverlener een ander altijd moet behandelen op basis van gelijkwaardigheid. Toon hierbij waardering en collegialiteit, en zorg voor open communicatie, geef ook aan wanneer het gesprek niet goed verloopt.

 • Luister naar wat anderen te zeggen hebben
 • Respecteer de eigenheid en diversiteit van iedereen en laat de ander in zijn waarde.
 • Praat mét elkaar en niet óver elkaar
 • Sta open voor kritiek

2. Professionele verantwoordelijkheid
Als zorgverleners zijn we altijd bezig met het leveren van hoogwaardig werk, waarbij we allen onze deskundigheid inzetten, en procedures die we hebben afgesproken ook gebruiken. Daarbij staat de patiënt altijd centraal.

 • Doe wat je beloofd hebt en kom gemaakte afspraken na
 • Leef je in de situatie van de ander en probeer deze te helpen
 • Wees je bewust van de geldende kwaliteitsstandaarden
 • Stel je toetsbaar op, zorg dat je rekenschap kan afleggen over je handelen

3. Veilig omgaan met informatie
Een belangrijke kernwaarde binnen de informatieoverdracht is dat we ons ervan vergewissen dat de informatie die we delen met anderen gedeeld wordt op de juiste wijze, met de juiste persoon.

 • Ga vertrouwelijk met alle informatie om
 • Waarborg de privacy van patinten en collega’s
 • Deel informatie uitsluitend met degenen die hiertoe bevoegd zijn
 • Gebruik voor het delen van informatie alleen kanalen waarvan bewezen is dat deze veilig zijn. Dat betekent o.a. dat een fax alleen naar een bevestigd nummer en e-mail alleen naar een beveiligde server gestuurd kan worden.

4. Vermijd anonimiteit
Elkaar kennen is een voorwaarde voor goede samenwerking. Zorg dat je tijdens een gesprek weet met wie je spreekt, vraag de naam en functie van je gesprekspartner. Geef tijdens een telefoongesprek ook de ander de tijd zich een beeld te vormen van wie je bent en waar je werkt.

 

Medisch Coördinerend Centrum Gooi en Vechtstreek
 

bronnen:Gedragscode KNMG